Εταιρική Ασφάλεια

 Η εταιρική ασφάλεια εντοπίζει, διαχειρίζεται και μετριάζει αποτελεσματικά, σε πρώιμο στάδιο, τυχόν εξελίξεις που ενδέχεται να απειλήσουν την ασφαλή λειτουργικότητα μια εταιρείας. Είναι μια εταιρική λειτουργία που εποπτεύει και διαχειρίζεται τον στενό συντονισμό όλων των λειτουργιών εντός της εταιρείας που ασχολούνται με τον τομέα της ασφάλειας.

 Προαπαιτούμενο για την προστασία και διαχείριση της ασφάλειας, είναι η εφαρμογή συνδυαστικών μέτρων  ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου, φυσικής ασφάλειας,  ασφάλειας δικτύου και ασφάλειας συχνοτήτων και πληροφοριών.

 Στόχος μας είναι η καθοριστική συμβολή και η διασφάλιση ομαλότητας για την λειτουργία μιας εταιρείας  δημιουργώντας μια ασπίδα προστασίας τόσο για το εργασιακό περιβάλλον όσο και για τα συμφέροντα της εταιρείας και των περιουσιακών της στοιχείων.